Photo_SKH doktorandutlysningen_1280px.jpg

Doktorandanställningar i Performativa och mediala praktiker – med inriktning scen inom
audiovisuell gestaltning med fokus på hållbarhet, dnr 2021/693/4.2.1

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

 

Om forskarutbildningsämnet

Performativa och mediala praktiker är ett konstnärligt forskarutbildningsämne som erbjuder möjligheter för konstnärligt verksamma att reflektera i, om och genom konstutövningen.

Målet med utbildningen är att ge den forskarstuderande möjlighet att på ett självständigt och reflekterande sätt planera, genomföra och dokumentera en konstnärlig undersökning som skapar insikt och metoder genom - och i relation till - konstnärlig praktik, och som artikuleras och sprids i offentligheten. Utbildningen lägger vikt vid den vitala roll ett interdisciplinärt förhållningssätt spelar för utveckling och artikulering av ny kunskap i den samtida konstens diskurser och processer.

Inom forskarutbildningsämnet performativa och mediala praktiker finns inriktningarna film och media, koreografi, opera samt scen.

Inom inriktning scen utvecklar för närvarande SKH forskning inom audiovisuell gestaltning med fokus på hållbarhet. Årets utlysning är inom detta område.

För mer information se även https://www.uniarts.se/forskning/forskarutbildning  och

https://www.uniarts.se/forskning/forskarutbildning/amnesbeskrivning-performativa-och-mediala-praktiker

 

Forskarutbildning och anställning

Antagna till utbildning på forskarnivå anställs som doktorand under högst fyra års heltidsstudier. Utbildningen börjar i januari 2023. I utbildningen kan institutionstjänstgöring ingå med högst 20% av heltid. Studierna på forskarnivå består av ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt (180 hp) och kurser som motsvarar ett års heltidsstudier (60 hp). Projektets innehåll och fokus kommer att hanteras i samråd med två handledare. Som doktorand kommer du att vara anställd vid Stockholms konstnärliga konsthögskola och ha hemvist vid en av våra institutioner. Institutionens prefekt kommer vara din chef. Campus är din arbetsplats och du förväntas vara närvarande på arbetsplatsen i den utsträckning som krävs av arbetet och de uppgifter som ingår. Utbildningen kommer att bedrivas på campus. Förutom individuella forskningsstudier förväntas det att du aktivt deltar i annan verksamhet vid högskolan, både inom din egen institution och SKH’s forskningsmiljö i övrigt.

Villkor för antagning, information om anställning som doktorand och en beskrivning av kraven för en konstnärlig doktorsexamen, finns i högskoleförordningen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

 

Behörighet

Grundläggande behörighet

För att ha grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå måste du uppfylla ett av följande tre krav:

 1. examen på avancerad nivå,
 2. fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. I så fall måste du söka om validering av reell kompetens och styrka dina erfarenheter med relevanta intyg och dokument.

Särskild behörighet

För att bli antagen till den konstnärliga forskarutbildningen Performativa och mediala praktiker måste den sökande uppfylla alla följande krav:

 • Ha avlagt grundexamen om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram som är relevant för performativa och mediala praktiker som ämne eller har därmed jämförbar erfarenhet av konstnärligt arbete,
 • uppvisat det tänkta forskningsarbetets syfte och plan (inklusive ekonomiska förutsättningar för genomförandet) och fått detta bedömt och godkänt av antagningskommittén,
 • uppvisat kontinuerlig och pågående konstnärlig verksamhet samt utfört konstnärligt arbete av sådan självständig karaktär att den sökandes lämplighet för projektdelen av utbildningen kan bedömas, och
 • goda kunskaper i engelska, såväl muntliga som skriftliga.

 

Urval

Urvalet bland ansökningarna baseras på följande kriterier:

 • den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete och förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning,
 • projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram (dvs. under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid),
 • forskningsplanens kvalitet med avseende på ämnets avgränsning, relevans, originalitet, forskningsfrågor, anknytning till och relevans för det kollektiva kunskapsområdet samt dess metodutveckling,
 • forskningsprojektets innehåll i relation till en bedömning av den sökandes tidigare meriter, och
 • lärosätets önskemål om specialisering och möjligheter till handledning.

 

Ansökan

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och laddas upp digitalt. Observera att ansökningar som lämnas in på svenska kan behövas översättas till engelska då det inom flera av inriktningarna kommer ta del internationella bedömare. Dessa ansökningarna kommer i så fal skickas till auktoriserad översättare innan ansökningen skickas vidare till bedömarne. Ansökan bör bestå av:

 1. En projektbeskrivning (högst fem A4-sidor) som innehåller följande:
 • en beskrivning av det konstnärliga forskningsprojektet och dess forskningsfrågor,
 • planerade forskningsmetoder och aktiviteter,
 • en diskussion om hur projektet relaterar till befintlig kunskap och erfarenhet inom det konstnärliga området,
 • en motivering till varför du söker en forskarutbildning, och
 • en preliminär projektbudget på högst 400.000 SEK. Denna budgetskiss syftar till att visa projektets genomförbarhet avseende produktion, dokumentation och spridning av projektet inom en ekonomisk ram. Budgeten kan revideras senare.
 1. En CV där du anger personuppgifter, utbildningar, examina, anställningar, uppdrag samt konstnärlig verksamhet.
 2. Vidimerade kopior av intyg som styrker de meriter du åberopar i ditt CV, främst från de senaste fem åren. Dessa certifikat måste vara på svenska, engelska, norska eller danska. Om dokumenten inte är skrivna på något av dessa språk måste du lämna översättningar hos en auktoriserad översättare för att vi ska kunna bedöma dokumenten. Bifoga de översatta dokumenten till din ansökan.

  Valfritt:
 3. Relevant dokumentation av ditt konstnärliga arbete som du vill inkludera i din ansökan kan laddas upp eller bifogas som länk, med följande specifikationer: Max fem A4-sidor med text och / eller bilder, högst tre minuter videomaterial, totalt 500 mb.

Så här söker du

 1. Skriv in namn och kontaktuppgifter. (OBS! Bortse från informationen i ansökan där det står att du som utomeuropeisk student ska betala kursavgift, detta gäller inte för doktorander.)
 2. Ange om du uppfyller kravet till grundläggande behörighet. Om svaret är ja, ladda upp ett examensbevis som intygar att du har relevant examen (använd PDF-format om möjligt).
 3. Om du inte uppfyller de formella kriterierna för grundläggande behörighet, kan du istället ansöka om validering av reell kompetens. Klicka på länken nedan och ladda upp din ansökan om validering av reell kompetens tillsammans med relevanta tjänstgöringsintyg, utbildnings-/kursintyg och andra intygade dokument som stöder den erfarenhet och kunskap du vill ha validerat. Svara på dessa frågor i din ansökan: Vilken speciell kunskap och expertis har du som gör att du kan genomföra den konstnärliga forskarutbildningen Performativa och mediala praktiker? Hur fick du denna kunskap och expertis? Mer information om hur man ansöker om validering av reell kompetens finns på: https://www.uniarts.se/forskning/doktorandutlysning-2021-2022/validering-av-reell-kompetens
 4. Ange om du uppfyller kraven till särskild behörighet. Om svaret är ja, ladda upp ett CV som stöder detta.
 5. Ladda upp ditt CV och bifoga vidimerade kopior av intyg (om du redan har laddat upp dokumenten för att söka om validering av reell kompetens behöver du inte göra det igen).
 6. Bifoga din projektbeskrivning.

Antagningsprocessen

Utlysningen är öppen till den 14 februari 2022. Vi tar endast emot ansökningar via hemsidans digitala ansökningssystem.

Antagningen genomförs i flera steg. I det första urvalet görs en bedömning baserad på insänt material. Efter ett andra urval kallas ett antal sökande till intervjuer som är planerade 16-20 maj 2022. Planerad utbildningsstart är januari 2023.

Om du har några frågor, se FAQ https://www.uniarts.se/forskning/doktorandutlysning-2021-2022/fragor-och-svar eller skicka ett e-postmeddelande till: phdpositions@uniarts.se

 

Vi ser fram emot att få din ansökan senast 14 februari 2022.


Anmäl dig

Stockholms konstnärliga högskola.


Tillbaka