Doktorandanställningar i Performativa och mediala praktiker – med inriktning scen dnr 2019/974/4.2.1

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Performativa och mediala praktiker – allmän ämnesbeskrivning

SKH:s utbildning på forskarnivå ges i forskarutbildningsämnet Performativa och mediala praktiker, med fyra inriktningar - film och media, koreografi, opera och scen.

Forskarutbildningsämnet representerar en helhet där fokus ligger i publika möten genom konstnärlig gestaltning i olika iscensatta eller medierade former. Forskarutbildningen erbjuder möjligheter för konstnärer att reflektera i, på och genom sin konstnärliga praktik. Forskningen inom ämnet bidrar både till utvecklingen av performativa och mediala praktiker så som de utövas inom konsten, men också till att utveckla dessa praktikers interaktion med andra forskningsfält och stärka deras roll som en kritisk röst i samhällsdebatten.

För mera information se även:

https://www.uniarts.se/forskning/forskarutbildning

https://www.uniarts.se/forskning/forskarutbildning/amnesbeskrivning-performativa-och-mediala-praktiker

Forskarutbildning och anställning

Doktorandanställning omfattar fyra års heltidsstudier, och börjar i januari 2021. Studierna på doktorandnivå består av ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt (180 hp) och kurser och seminarier som består av ett års heltidsstudium (60 hp).

Projektets innehåll och fokus kommer att ske i samråd med två handledare. Som doktorand kommer du att vara anställd vid en av institutionerna på SKH med respektive prefekt som chef. Utbildningen kommer att bedrivas på SKH och du ska vara närvarande på arbetsplatsen i den utsträckning som krävs av arbetet och de uppgifter som ingår. Förutom individuella forskningsstudier förväntas du delta i annan verksamhet vid högskolan och du kan undervisa, handleda etc. inom en av institutionerna.

Villkor för antagning, information om anställning som doktorand och en beskrivning av kraven för en konstnärlig doktorsexamen, finns i högskoleförordningen:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

Behörighet 

Grundläggande behörighet 

För att ha grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå måste du uppfylla ett av följande tre krav;  

1. examen på avancerad nivå,

2. kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. I så fall måste du söka om validering av reell kompetens och styrka dina erfarenheter med relevanta intyg och dokument.

Särskild behörighet

För att bli antagen till den konstnärliga forskarutbildningen Performativa och mediala praktiker måste den sökande uppfylla alla följande krav:

 • ha avlagt grundexamen om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram som är relevant för performativa och mediala praktiker som ämne eller har därmed jämförbar erfarenhet av konstnärligt arbete, 
 • uppvisat det tänkta forskningsarbetets syfte och plan (inklusive ekonomiska förutsättningar för genomförandet) och fått detta bedömt och godkänt av antagningskommittén,
 • uppvisat kontinuerlig och pågående konstnärlig verksamhet samt utfört konstnärligt arbete av sådan självständig karaktär att den sökandes lämplighet för projektdelen av utbildningen kan bedömas, 
 • goda kunskaper i engelska, såväl muntliga som skriftliga.

Urval

Urvalet bland ansökningarna baseras på följande kriterier: 

 • den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete och förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning
 • projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram (dvs. under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid)
 • forskningsplanens kvalitet med avseende på ämnets avgränsning, relevans, originalitet, forskningsfrågor, anknytning till och relevans för det kollektiva kunskapsområdet samt dess metodutveckling
 • forskningsprojektets innehåll i relation till en bedömning av den sökandes tidigare meriter
 • lärosätets önskemål om inriktning och möjligheter till handledning 

Ansökan

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och laddas upp digitalt. Ansökan bör bestå av:

 1. En projektbeskrivning (högst fem A4-sidor) som innehåller följande:
  • en beskrivning av det konstnärliga forskningsprojektet och dess forskningsfrågor,
  • planerade forskningsmetoder och aktiviteter,
  • en diskussion om hur projektet relaterar till befintlig kunskap och erfarenhet inom det konstnärliga området,
  • en motivering till varför du söker en forskarutbildning, och
  • en preliminär projektbudget på högst 400.000 SEK. Denna budgetskiss syftar till att visa projektets genomförbarhet avseende produktion, dokumentation och spridning av projektet inom en ekonomisk ram. Budgeten kan revideras senare.
 1. En CV där du anger personuppgifter, utbildningar, examina, anställningar, uppdrag samt konstnärlig verksamhet.

 2. Vidimerade kopior av intyg som styrker de meriter du åberopar i ditt CV, främst från de senaste fem åren. Dessa certifikat måste vara på svenska, engelska, norska eller danska. Om dokumenten inte är skrivna på något av dessa språk måste du lämna översättningar hos en auktoriserad översättare för att vi ska kunna bedöma dokumenten. Bifoga de översatta dokumenten till din ansökan.

 3. Valfritt: Relevant dokumentation av ditt konstnärliga arbete som du vill inkludera i din ansökan kan laddas upp eller bifogas som länk, med följande specifikationer: Max fem A4-sidor med text och / eller bilder, högst tre minuter videomaterial, totalt 500 mb.

Så här söker du

1. Skriv in namn och kontaktuppgifter. (OBS! Bortse från informationen i ansökan där det står att du som utomeuropeisk student ska betala kursavgift, detta gäller inte för doktorander.)  

2. Ange om du uppfyller kravet till grundläggande behörighet. Om svaret är ja, ladda upp ett examensbevis som intygar att du har relevant examen (använd PDF-format om möjligt).  

3. Om du inte uppfyller de formella kriterierna för grundläggande behörighet, kan du istället ansöka om validering av reell kompetens. Klicka på länken nedan och ladda upp din ansökan om validering av reell kompetens tillsammans med relevanta tjänstgöringsintyg, utbildnings-/kursintyg och andra intygade dokument som stöder den erfarenhet och kunskap du vill ha validerat. Svara på dessa frågor i din ansökan: Vilken speciell kunskap och expertis har du som gör att du kan genomföra den konstnärliga forskarutbildningen Performativa och mediala praktiker? Hur fick du denna kunskap och expertis?

Mer information om hur man ansöker om validering av reell kompetens finns på: https://www.uniarts.se/forskning/doktorandutlysning-2020/validering-av-reell-kompetens

4. Ange om du uppfyller kraven till särskild behörighet. Om svaret är ja, ladda upp ett CV som stöder detta. 

5. Ladda upp ditt CV och bifoga vidimerade kopior av intyg (om du redan har laddat upp dokumenten för att söka om validering av reell kompetens behöver du inte göra det igen). 

6. Bifoga din projektbeskrivning.

Antagningsprocessen

Utlysningen är öppen till den 2020-02-28

Vi tar endast emot ansökningar via hemsidans digitala ansökningssystem.

Antagningen genomförs i flera steg. I det första urvalet görs en bedömning baserad på insänt material. Efter ett andra urval kallas ett antal sökande till intervjuer som är planerade 11-15 maj 2020. Planerad utbildningsstart är januari 2021.

Om du har några frågor, se FAQ https://www.uniarts.se/forskning/doktorandutlysning-2020/fragor-och-svar

eller skicka ett e-postmeddelande till: docpositions@uniarts.se

Vi ser fram emot att få din ansökan.

Ansökningstiden har gått ut.

Stockholms konstnärliga högskola.


Tillbaka